Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Etikai kódex

 

 

A FÜZESABONYI SZENT FLÓRIÁN TŰZOLTÓ EGYESÜLET

 

ETIKAI KÓDEXE

 

„A jövőt úgy lehet a legjobban megjósolni, ha mi magunk alakítjuk ki.” Abraham Lincoln

 

Minden szervezetet bizonyos irányelvek, értékek, magatartási normák irányítanak. Mi, a

Füzesabonyi Szent Flórián Tűzoltó Egyesület (továbbiakba: Egyesület) fontosnak tartjuk,

hogy ezt az alapvető normarendszert az összes tagunk tudomására hozzuk, így biztosítva a küldetésünk és feladataink érvényre juttatását.

 

I. ÁLTALÁNOS RÉSZ

 

Az Etikai Kódex összefoglalja és rendszerezi az Egyesület rendes tagjaitól, pártoló tagjaitól, illetve tiszteletbeli tagjaitól (továbbiakban: Egyesület tagja) elvárt magatartási, viselkedési normákat mind szervezeten belül, mind külső kapcsolataiban. E kódexben megfogalmazott irányelveket a tagok magukra nézve kötelező érvényűnek fogadják el. Az irányelveket, etikai normákat megsértők elmarasztalásban részesülnek a kódexben megfogalmazott módon.

Az Etikai Kódex előírásai a magyar jogszabályokkal összhangban kívánják előmozdítani az önkéntes tűzoltók, önkéntesek presztízsét, megerősíteni a társadalomban elfoglalt szerepét.

 

II. ALAPELVEK

 

Az Egyesület tagja minden szakmai és magánéleti kapcsolatában viselkedjék tisztességgel, az önkéntes tűzoltókhoz méltó erkölcsi normák alapján. A tisztesség nem csupán becsületességet jelent, hanem emberi megbízhatóságot és korrekt hozzáállást.

 

Az Egyesület tagja törekszik a szakmai fejlődésre és a biztonságra, ennek érdekében folyamatosan képzi magát, figyel társaira és az egyesülettel együtt dolgozó önkéntesekre. Elkötelezett a szakma írott és íratlan szabályainak.

 

Az Egyesület tagja a saját példáján, életén, munkásságán keresztül mutat utat a közösségnek, társainak és az ifjúsági tagozat tagjainak, akiket az információ, a tudás hiánya, az instabil, kiszámíthatatlan közösségi viszonyok, visszatartanak az önkéntesség útjára lépéstől.

 

III. ETIKAI NORMÁK

 

Alapvető magatartási - etikai - normák, amiket tagjainktól elvárunk más tagokkal és az Egyesülettel szemben:

 

 1. Az Egyesület tagjaira vonatkozó személyiségi jogok védelme és tiszteletben tartása. A tagok adatainak védelme: a tagok adatait harmadik fél részére bocsátani tilos.
 2. Az Egyesület beavatkozásainak bizalmas adataira vonatkozó titoktartási kötelezettség (pl. tragikus baleset vagy tűzeset).
 3. Az Egyesület jó hírnevének védelme és elősegítése a tag írásos és szóbeli nyilatkozatai által.
 4. Az Egyesület terveiről és folyamatban lévő ügyeiről csak a felhatalmazott tagok nyilatkozhatnak a sajtó képviselőinek, cáfolatot is csak a felhatalmazott tagok közölhetnek.
 5. Tagjainktól elvárjuk, hogy az Alapszabálynak megfelelően a kitűzött célok elérésében lehetőségeikhez mérten közreműködjenek. Ennek legfőbb eleme a Közgyűléseken és ezáltal a határozathozatalokban való rendszeres részvétel és a tagdíj megfizetése.
 6. A Közgyűlésről és az Egyesület által szervezett rendezvényekről hangfelvétel és videófelvétel készítése egyénileg szigorúan tilos. Fotó és utólagos írásos beszámoló készítés, ezek megjelentetése saját honlapon vagy internetes közösségi oldalon megengedett. A Közgyűlésről és a rendezvényekről csak akkor készülhetnek hang és/vagy videófelvételek, ha azt előzetesen a vezetőség jóváhagyta. (Pl. oktatóanyagok készítése vagy sajtómegjelenés céljából.)
 7. A tagoktól elvárjuk, hogy a nyílt, bárki számára részvételt biztosító rendezvényeinken megjelenjenek, annak szervezését lehetőségeikhez mérten segítsék.
 8. A tagoktól elvárjuk, hogy más tagokkal kapcsolatos személyes vagy szakmai ellentéteiket elsősorban az Egyesület berkein kívül intézzék el egymás között. Ha tagok közti vitás helyzet érinti az Egyesületet, akkor a Közgyűlésnek kell döntenie arról, hogy Etikai Bizottságot állít-e fel, és annak fennhatósága alá sorolja-e a az ügy megoldását. (Ha igen, lásd IV. pont: Az Etikai Bizottság működése.

 

 1. Egyesületet érintő vitás helyzetek lehetnek:
 • Az Egyesületben végzett tevékenység miatt keletkezett vita
 • Az Egyesület jó hírnevét érintő kérdésben keletkezett vita
 • Az Egyesülettel kapcsolatos témák nyilvánosság előtt való megvitatása (pl. internetes oldalakon, blogokon, közösségi oldalakon).
 • Az Egyesület tisztségviselőivel kapcsolatos fenntartások, aggályok, feladatuk elvégzésével kapcsolatos megelégedettség hiánya.

 

 1. Tagjainktól elvárjuk, hogy vállalt önkéntes feladataikat maradéktalanul teljesítsék, vállalt tisztségüket a képességüknek megfelelő legmagasabb színvonalon ellássák. Elvárjuk továbbá azt is, hogy akadályoztatásuk esetén a lehető leghamarabb tájékoztassák az Elnökség valamelyik tagját, hogy időben lehessen gondoskodni helyettesítésükről, pótlásukról.
 2. Tisztségviselőinktől elvárjuk, hogy minden tevékenységük és a jogkörükbe sorolt döntésük az Alapszabálynak, az Etikai Kódexnek, és a mindenkor hatályos törvényeknek megfelelő legyen.
 3. Alapszabályba, Etikai Kódexbe, törvényekbe ütköző tevékenységük vagy ezen előírásoknak nem megfelelő döntésük esetén a tisztségviselők visszahívhatóak, a tagok sorából kizárhatóak.
 4. Elvárjuk tagjainktól, hogy a Közgyűlés által meghatározott éves tagdíjat határidőre befizessék. Azt a tagot, aki a határidőn túl többszöri felkérésre sem fizet, a közgyűlés az Alapszabály szerinti eljárásban kezeli, végső soron kizárásra kerülhet sor.
 5. Rendes tagjainktól elvárjuk, hogy a hivatalos adataik megváltozása esetén, azt jelezzék az Egyesület Elnöksége felé.
 6. Pártoló tagjainktól elvárjuk, hogy az Egyesület Alapszabályának és Etikai Kódexének való megfelelésen túl az Egyesület szellemiségének és küldetésének terjesztését és teljesülését is elősegítsék saját fórumaikon, weboldalaikon, rendezvényeiken, természetesen lehetőségeikhez mérten.
 7. Tiszteletbeli tagjainktól elvárjuk, hogy maradjanak méltóak a tiszteletbeli tagsági címre, illetve ha szeretnének lemondani tagságukról, akkor azt írásban jelezzék az Egyesület Elnöksége felé.
 8. Az Egyesület honlapjához és zárt oldalaihoz való hozzáférés megosztása a konkrét hozzáférésre nem jogosultakkal - harmadik személlyel - még jó szándékból elkövetve is bűncselekmény lehet, amely büntetőjogi következményeket vonhat maga után. Ez esetben az Egyesület Elnöksége rendőrségi feljelentést tehet. Gyanú esetén az esetről értesült tagnak az Elnökséget kell értesítenie.
 9. Az Egyesület ügyeit és ügymenetét nem érintő esetekben büntetőeljárás alatt álló tag tagságát felfüggesztjük a jogerős bírósági határozatig. Ez esetben a tag a nyílt, bárki számára hozzáférhető szolgáltatások előnyeit élvezheti, de a Közgyűlés vagy valamely bizottság, munkájában nem vehet részt, tisztséget nem tölthet be. Helyettesítéséről a Közgyűlés vagy az Elnökség dönt. Elmarasztaló ítélet esetén a Közgyűlés dönt a tag további tagsági státuszáról.
 10. Tilos az Egyesület nevében, vagy céljainak megvalósulása érdekében SPAM-elni, kéretlen elektronikus levelet küldeni.

 

IV. Az Etikai Bizottság és annak működése

 

 1. Abban az esetben, ha etikai vétség gyanúja merül fel - nem megfelelő viselkedés, vagy az Etikai Kódex III. pontjában foglaltak ellenkezőjének teljesülése miatt -, az Egyesület Elnöke - az Elnökkel kapcsolatos etikai vizsgálat esetén a Parancsnok - rendkívüli Közgyűlést hív össze, amelynek napirendi pontjai a következők: a konkrét eset ismert adatainak Közgyűlés elé tárása, az Etikai Bizottság felállításáról való döntés meghozatala, és az Etikai Bizottság tagjainak megválasztása. A rendkívüli Közgyűlés összehívásának módját és működését az Alapszabály szabályozza.
 2. Ha a Közgyűlés úgy dönt, hogy nem szükséges Etikai Bizottság felállítása, akkor határozatot hoz az adott kérdésben, és lezárja az ügyet.
 3. Ha a Közgyűlés úgy dönt, hogy Etikai Bizottság felállítása szükséges, akkor a tagoknak lehetőségük van az Etikai Bizottságba jelölteket delegálni. A jelölteket a Közgyűlés szavazza meg.
 1. Az Etikai Bizottság létszáma három fő, határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza, nyílt szavazással.
 2. Ülései nyilvánosak, de személyiségi jogokra és üzleti titkokra való hivatkozással zárttá teheti azokat, szintén egyszerű szavazattöbbséggel.
 3. Az Etikai Bizottság tagjai maguk közül Elnököt választanak, titkos szavazással.
 4. Az ülésekről és vizsgálatokról jegyzőkönyv készül, amelyet az Etikai Bizottság az
 5. Elnöknek - az Elnökkel kapcsolatos etikai vizsgálat esetén a Parancsnoknak ad át. Az Etikai Bizottság jelentést készít a vizsgálatról és a határozatról, amelyet szintén átad az Elnöknek - vagy Parancsnoknak.
 6. Az Elnök - vele kapcsolatos etikai vizsgálat esetén a parancsnok, vagy az Elnökség két tagja - összehívja az újabb rendkívüli Közgyűlést határozathozatalra, 30 napon belül.
 7. Ha az Etikai Bizottság határozatának megszületése és a következő 30 naptári nap közé már tervezve volt egy Közgyűlés, akkor nem szükséges rendkívüli Közgyűlést összehívni, hanem a rendes Közgyűlés napirendi pontjait kell kibővíteni.
 8. A napirendi pontok módosításáról a meghívottakat e-mailben értesíteni kell.
 9. Az Etikai Bizottság mindig egyetlen ügy vizsgálatára jön létre, a vizsgálat lezárását követő Közgyűlési határozattal, a határozat hatályba lépésével az Etikai Bizottság feloszlik.
 10. Fellebbezés esetén kezdeményezett újabb etikai vizsgálat esetén új Etikai Bizottságot kell létrehozni.

 

 1. A rendkívüli - vagy időszerűen következő rendes - Közgyűlés, Etikai Bizottság által lefolytatott vizsgálatának tárgyában döntést hoz arról, hogy elfogadja-e az Etikai Bizottság vizsgálatát és levont következtetéseit, elfogadja-e a bizottság jelentését. A következő napirendi pontban a Közgyűlés dönt az esetlegesen vizsgált tag kizárásáról, vagy tisztségviselő esetén a visszahívásáról (és esetleges kizárásáról).
 2. A Közgyűlés, Etikai Bizottság általi vizsgálat alapján meghozott döntéseit az Elnök hozza nyilvánosságra, és az Elnök tudatja az érintettekkel, ajánlott postai küldemény útján.
 3. Az etikai vétségek ügyében hozott Közgyűlési határozatok ellen az érintettek írásos fellebbezéssel élhetnek, 15 napon belül. A fellebbezést az Elnökségnek kell címezni, a fellebbezés ügyében a következő rendes Közgyűlés fog dönteni. A kizárt tag tagsági viszonyát addig fel kell függeszteni, mely az Elnökség hatáskörébe tartozik.

 

VI. A KÓDEX HATÁLYA

 

Az Etikai kódex 2017. 07. 29-től érvényes.

 

VII. ELLENŐRZÉS, ÉRVÉNYESÍTÉS

 

 1. A Kódex előírásai betartásának vagy megsértésének megítélésére az egyesület vezetősége vagy közgyűlése illetékes. A Kódex betartását a vezetőség és a közgyűlés folyamatosan ellenőrzi.
 2. Etikai vétség miatti vizsgálat indítását az Egyesület tagja írásban kezdeményezheti a vezetőség felé vagy az egyesület közgyűlésén.
 3. Az egyesület vezetősége a bejelentéstől számított 15 napon belül megkezdi a vizsgálatot, és intézkedik a rendkívüli Közgyűlés összehívásáról.
 4. A döntési határozatok minden Egyesület tag számára hozzáférhetőek, az Egyesület tagja írásban kérheti az iratba való betekintést.

 

 

VIII. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

 

 1. Az Etikai Kódex szövege nyilvános, abba bárki betekinthet, az egyesület honlapján a https://szentflorian.eoldal.hu/etikaikodex oldalon.
 2. Az Etikai Kódex módosítására az egyesület közgyűlése jogosult.